Kocaeli Üniversitesi
Jeofizik Mühendisliği Bölümü
 

Jeofizik Mühendisliği Bölümü VI. Yarıyıl Ders İçerikleri

GRAVİTE ARAMA

Bu ders,gravite anomalileri ve yer içi yoğunluk dağılımları arasındaki ilişkiler, alet sapması, etüd sahasının yoğunluğunun belirlenmesi, gravite ölçülerine uygulanan düzeltmeler, Bouguer gravite anomali haritalarıı, türev ve analitik uzanım haritaları, gözlemsel yorumlama ve sayısal yorumlamayı kapsar.

KURUM STAJI

Elektrik, Manyetik, Sismik, Elektromanyetik ve sismolojik yöntemler

KUYU LOGLARI

Bu ders,temel tanımlar,gözeneklilik,su ve hidrokarbon doygunluğu, geçirgenlik,temel jeolojik bilgi yerüstü, log kamyonu, log aletleri, log kayıt biçimleri, yeraltındaki ortam, formasyon, istila, kuyu özellikleri,uygun log ortamları,kuyu değerlendirme metotları, kuyu testleri, karot alma, çamur logu, karot analizleri, sondaj dizisiyle ölçüm,rezistivite logları,radyoaktif gözeneklilik ölçümü akustik log,doğal olguların (radyoaktiflik, iyon hareketleri,sıcaklık vs) ölçülmesi: GR(Gamma Ray ) logu, NGS (Gamma Ray Spectroscopy) logu, SP (Spontaneous Potential) logu, T (Sıcaklık) logu,kuyu çapının ölçülmesi tabaka ve eğim yönünün bulunması,tatlı ve tuzlu formasyonlarda doygunluk,manyetik resonansla (MR) formasyon değerlendirmesi,kuyu görüntüleme,borulanmış kuyularda değerlendirme,uygulamalı örnekler: Log örneklerinin okunması (sayısal hale getirilmesi), litoloji tayinleri gözeneklilik,satürasyon hesaplamaları, abak,kümeleme grafiği,sıklık grafiği ve nomogram kullandırılmasını kapsar.

SİSMOLOJİ II

Bu derste şiddet kavramı, şiddet cetvelleri, eşşiddet haritaları, şiddet-büyüklük ilişkisi, büyüklük-enerji ilişkisi, büyüklük türleri (Md, ML, Ms, Mb, Mo, Mw), Md, ML, Ms, Mb, Mo, Mw hesaplama uygulaması, yüzey dalgaları, dispersiyon eğrileri, grup ve faz hızlarının hesaplanması, dispersiyon eğrisi çizilmesi ve grup hızı hesaplama uygulaması, depremlerin kinematik parametreleri (faylanma alanı, yırtılma hızı vs.), deprem kaynak mekanizmaları, deprem oluşum modelleri, tek kuvvet, ikili kuvvet, moment tensör, patlatmalar, patlatmaların simolojide kullanım alanları ve kayıtlardan ayıklanması çalışmaları, yer içininin belirlenmesinde kullanılan sismoloji çalışmalar (yüzey dalgaları, zaman-uzaklık eğrilerinin ters çözümleri) , yer içininin belirlenmesinde kullanılan sismoloji çalışmalar (receiver function, sismik tomografi), tsunami, volkan sismolojisi, depremlerin önceden belirlenmesi çalışmaları, deprem erken uyarı sistemleri ele alıncaktır.

YAPI JEOFİZİĞİ

Bu derste, zemin yapı özelliklerinin belirlenmesi, deprem hasar ilişkisi, beton ve özellikleri, beton niteliğinin belirlenmesi, ferroscan ile ölçümler, covermetre ile ölçümler, Korozyon, yapılarda uygulanan Jeofizik yöntemler, yer radarı (gpr), inşaat ve çevre problemlerini çözmede özdirenç yöntemleri, jeofizik ve hasarsız metodların kullanımı ile yol ve köprü özelliklerinin tayini, SH dalgası kırılma/yansıma çalışması, yapı uygulamalarında sismik dalga yayılma medodu, bilinmeyen temellerin kapasite tayini temel derinliklerinin jeofizik yöntemlerle belirlenmesi, otoyollar altında olası çökme bölgelerinin jeofizik yöntemlerle belirlenmesi, arazi özelliklerinin belirlenmesi için yapılan sismik tomografi uygulaması konuları ele alınacaktır.

YER RADARI

Bu derste –tarihçe, radar çeşitleri, yer radarı, yer radarı çeşitleri, yer radarı üretici firmalar, maxwell denklemleri, elektromanyetik dalga denklemi, em spektrum, em nüfuz derinliği, sistem tasarımı, kayıplar, EM dalganın hızı, modelleme (düz çözüm), bir boyutlu modelleme, sonlu farklar yöntemi, sonlu farklar yöntemi ile 2 boyutlu em dalga denkleminin çözümü, farklı yer altı modelleri için radagramlar, malzemelerin özellikleri, dielektrik malzemelerde em dalgaların davranışı, zemin ve kayaların dielektrik özellikleri, dielektrik malzemelErin laboratuarda ölçülmesi, antenler, anten çeşitleri, modülasyon teknikleri, yer radarı yazılımlarının tanıtılması, yazılımlardan bazılarının verilere uygulanması, veri işleme, sıfır offset giderilmesi, kayan ortalama ile gürültü azaltma, zaman değişkenli kazanç uygulaması, frekans ortamı filtreleme, dekonvolüsyon, migrasyon, Jeofizik uygulamalar, donmuş toprak tabakasının kalınlığı ile ilgili uygulamalar, buz kalınlıklarının belirlenmesi, yeraltı suyu kirlenmeleri, Jeolojik yapılar (stratigrafi) ve Arkeolojide yer radarı uygulamaları, yol, beton, tünellerde yer radarı uygulamaları, adli alanda yer radarı uygulamaları, mayınların bulunmasında yer radarı uygulamaları konuları ele alıncaktır.

ÇEVRE JEOFİZİĞİ

Bu ders,gürültü ve gürültü araştırmaları, gürültü haritalarının hazırlanması,radon gazı ve ölçümleri, heyelan araştırması,toprak ve yeraltısuyu kirliliği araştırması,deponi alanlarının araştırılması,sağlık, adli ve askeri jeofizik araştırmaları,çevre etki değerlenmesi (ÇED),gömülü metal atık araştırması, baraj ve göl kaçaklarının belirlenmesi,tatlı-tuzlu su bölge sınırlarının belirlenmesi,yeraltı boşlukları araştırılması,arkeolojik kalıntı araştırmaları,kimyasal atık bölgelerinin belirlenmesi,yeraltı suyu araştırmalarını kapsar.

DALGALAR

Bu ders ,periyodik hareketler, periyodik hareketlerin üst üste gelmesi, fiziksel sistemlerin serbest salınımları, sönümlü harmonik hareketler, zorlamalı salınımlar ve rezonans kavramı, hava borularında boyuna titreşimler ve ses dalgaları, iki ve üç boyutlu sistemlerin normal modları, İlerleyen dalgalar;İlerleyen dalgaların üst üste binmesi, duran dalgalar,dispersiyon, faz hızı ve grup hızı, mekanik dalgaların enerjsi ve bir dalga tarafından taşınan enerji, doppler etkisini kapsar.

ERKEN UYARI SİSTEMLERİ VE DEPREMLERİN ÖNCEDEN BELİRLENMESİ

Bu ders,erken uyarı sistemleri, dünyadaki örnekleri, erken uyarı algoritmaları kapsar.

HAVA VE DENİZ JEOFİZİĞİ

Bu ders,havadan jeofiziğe giriş, disiplinlerarası çalışmalar, havadan tekniklerle yüksek duyarlıklı çalışmalar, havadan gravite , havadan manyetik, havadan ölçmelerde kullanılan manyetometreler, havadan manyetik verilerin derlenmesi ve yorumu, havadan radyometrik ( Gama ışını spektrometresi ) ölçmeleri, havadan elektromanyetik ölçmeler,geçici havadan elektromanyetik, Frekans domeni havadan elektromanyetik, havadan VLF elektromanyetik, birleştirilmiş havadan elektromanyetik / manyetik ölçmeler,deniz jeofiziğinin tanımı ve amacı, denizde gravite alanı, denizde manyetik alan, denizde gravite ve manyetik ölçmeler, elektrik ve radyometrik yöntemlerle deniz tabanı araştırmaları, denizde sismik araştırmalar, deniz manyetotellürik ölçmeleri, deniz CSEM (kaynak kontrollu elektromanyetik ) ölçmeleri kapsar.

JEOTERMİK

Bu ders,fiziksel tanımlar,ısı ve sıcaklık kavramı,ısı transferleri,ısı akısı, ısısal iletkenliğin ölçülmesi (hesaplanması), ısı gradiyentinin ölçülmesi, ısı akısı hesaplanması, ısı akısını etkileyen faktörler, jeotermal alanlar,yer içinin ısısal özellikleri, yer içi ısı modeli, kıtalar ve okyanuslarda Isı ölçülerinin karşılaştırılması ve bölgesel değişimlerin incelenmesi ve nedenleri, konveksiyon akımları, ısı denklemi (tek boyutlu), jeolojik devirlerde yer ısısı, ısı akısının bölgesel dağılımı, ısı transferi, günümüzde yapılan sıcaklığın derinlikle değişimine ait örnek çalışmalar, Türkiye ve dünyada yapılan ısı akısı ölçümleri ve değişimlerini kapsar.

YERALTI SUYU ARAMALARI

Bu derste hidrolik döngü yüzey ve yer altı suları, kaynak suları, maden suları, jeotermal alanlar, çatlaklı, gözenekli, çatlaklı ve gözenekli ortamlar, yeraltısuyu aramalarına ilişkin jeolojik ve hidrolojik verilerin irdelenmesi, yeraltısuyu aramalarına ilişkin jeolojik ve hidrolojik verilerin irdelenmesi, Jeofizik yöntemlerin yeraltısuyu aramak amacıyla uygulanması, sonuçların değerlendirilmesi, yeraltısuyunun üretilmesi; ortam koşullarına göre üretim yönteminin belirlenmesi, üretim kuyularının donanımı su pompalarının türleri ve koşullara göre seçimi, su aranması ve işletilmesinde yasal ilişkiler konuları ele alınacaktır.

ZEMİN İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ

Ders içeriği koordinatör öğretim üyesi tarafından henüz girilmemiştir.